FRENCH RED

 • SARONG Rp195 Order now >

 • E D A M A M E – & – N O O D L E – M I X Rp190 - Order now >

 • F R E S H – S T R A W B E R R I E S – W I T H – L I M E Rp135 - Order now >

 • C A P R E S E – S T I C K S – W I T H – P E S T O Rp155 - Order now >

  Buffalo Mozzarella with Cherry Tomatoes on Stick, Pesto

 • T H E – L O M B O K – L O D G E – S A N D W I C H – S M O K E D – S A L M O N Rp220 - Order now >

 • T H E – L O M B O K – L O D G E – S A N D W I C H – W I T H – C H I C K E N – M A Y O Rp220 - Order now >

 • T H E – L O M B O K – L O D G E – S A N D W I C H – W I T H – T U N A – M A Y O Rp220 - Order now >

 • T H E – L O M B O K – L O D G E – V E G E T A R I A N – S A N D W I C H Rp150 - Order now >

 • C L A S S I C – I T A L I A N – S A N D W I C H – M O Z Z A R E L L A – T O M A T O E S – P E S T O Rp220 - Order now >

 • C L A S S I C – I T A L I A N – S A N D W I C H – M O Z Z A R E L L A – T O M A T O E S – P E S T O – P R O S C I U T T O Rp250 - Order now >